GDPR

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti:

IPK AGRO, s. r. o.

so sídlom Južná trieda 8, 040 01 Košice, IČO: 51 177 331, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Okresnom súde Košice I v Košiciach, vložka číslo:  42557/V (Ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

  • meno a priezvisko
  • názov spoločnosti
  • e-mail

Meno, priezvisko, názov spoločnosti a e-mail je nutné spracovať za účelom možnosti spätného kontaktovania osoby, ktorá odošle tieto údaje dobrovoľne vyplneným formulárom na webovej stránke www.ipkagro.sk . Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 2 rokov.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad e-mailom na info@ipkagro.sk.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

V Košiciach, dňa 1.5.2022

en_USEN